தொடர்பு

அருள்மிகு துர்க்கை அம்மன் ஆலயம்

Hindu Temple Luzern
Tamilische Hindu Kultur- Gemeinschaft Luzern
 
Bahnhof str.19A
Postfach 216
6037 Root
Tel. 041 450 02 84

 

மின்-அஞ்சல்

 
லுட்சேர்ன் அருள்மிகு துர்க்கை அம்மன் ஆலயம்
Amman Hindu Temple Luzern
Tamilische Hindu Kultur- Gemeinschaft Luzern
 
Bahnhof str.19A
Postfach 216
6032 Root
041 450 02 84
076 441 44 65
076 338 38 70