© 2019 Ammantempel Luzern

Vor­stand

Vor­stand

Kana­pa­thip­il­lai Urut­hi­ran

Kas­sier

Naga­rat­nam Yoga­ra­jah 

Prä­si­dent

Ramanathan Rasa­lingam

Vize­kas­sier

Sant­hi­ra­ba­lan Kalai­ja­lag­an

Mit­glied

Nadar­a­jah Sri­path­manathan

Mit­glied

V. Nagu­les­va­re­ku­ru­kal

Hin­du­pries­ter

Siva­ja­nam Ran­g­a­nathan

Vize­prä­si­dent

Kana­gasingam The­vat­ha­sen

Aktu­ar

Rajah­tu­ri Kethis­va­ran

Mit­glied

Vor­stand

Kana­pa­thip­il­lai Urut­hi­ran

Kas­sier

Naga­rat­nam Yoga­ra­jah 

Prä­si­dent

Ramanathan Rasa­lingam

Vize­kas­sier

Sant­hi­ra­ba­lan Kalai­ja­lag­an

Mit­glied

Nadar­a­jah Sri­path­manathan

Mit­glied

V. Nagu­les­va­re­ku­ru­kal

Hin­du­pries­ter

Siva­ja­nam Ran­g­a­nathan

Vize­prä­si­dent

Kana­gasingam The­vat­ha­sen

Aktu­ar

Rajah­tu­ri Kethis­va­ran

Mit­glied